top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 ALGEMEEN

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “IAMBEAUTY” verstaan IAMBEAUTY gevestigd te Amsterdam, aan de Dudok de Withof 18.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die IAMBEAUTY opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan alle behandelingen voor het gelaat en alle laser behandelingen met behulp van de door IAMBEAUTY te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.
1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en IAMBEAUTY.
1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval IAMBEAUTY voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst tussen IAMBEAUTY en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan IAMBEAUTY tot behandeling.
2.2 IAMBEAUTY is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 TOESTEMMING

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan IAMBEAUTY door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van IAMBEAUTY.
3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
3.3 IAMBEAUTY kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 INFORMATIE

4.1 De cliënt dient IAMBEAUTY tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 TARIEVEN 

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

6 BETALING

6.1 Client betaalt de behandeling contant of per bankoverschrijving voor-of-na zij in behandeling gaat of meegenomen wordt naar de behandelkamer.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.
6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van IAMBEAUTY niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. IAMBEAUTY is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. IAMBEAUTY is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.6 Bij betalingsachterstand is IAMBEAUTY bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.
6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen IAMBEAUTY indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij IAMBEAUTY instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.
6.9 De aankoop van een pakket voor het laser ontharen betreft 6 behandelingen met de Gentle Lase Pro-U. Indien u een pakket heeft aangeschaft en u kiest er eventueel voor om in termijnen te betalen, dan bent u er zonder voorbehoud aan gehouden om het gehele pakket af te nemen dan wel te betalen. U kan geen aanspraak maken op verrekening. Indien u ervoor kiest om het pakket tussentijds stop te zetten blijft u als nog de betaling van het gehele pakket zonder voorbehoud verschuldigd aan IAMBEAUTY. 

 

7 ANNULERING

7.1 In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig uur van tevoren bij IAMBEAUTY af te zeggen.
7.2 Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan is IAMBEAUTY genoodzaakt om 50% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen.
7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door IAMBEAUTY is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van IAMBEAUTY, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

 

8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van IAMBEAUTY leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door IAMBEAUTY afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekering de aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet dekt of indien IAMBEAUTY gedekt is voor de aansprakelijkheid dan is de aansprakelijkheid van IAMBEAUTY beperkt tot het bedrag van de factuur. IAMBEAUTY is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens IAMBEAUTY.
8.2 IAMBEAUTY kan geen garantie geven over de hoeveelheid behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat.
8.3 IAMBEAUTY is niet aansprakelijk voor verbranding, blaarvorming, littekenvorming, huidbeschadiging, pigmentverschuiving of welke (zeldzame) huidreactie dan ook, na of als gevolg van de laserbehandeling(en).
8.4 IAMBEAUTY is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).
8.5 IAMBEAUTY is niet aansprakelijk voor verminderde pigmentatie op huid na de behandeling(en).
8.6 Piercings , moedervlekken, pigmentvlekken, lichaamsvreemde eigenschappen, huidafwijkingen, of welke afwijking op de huid dan ook hebben een verhoogd risico op huidbeschadiging door de laserbehandeling(en). IAMBEAUTY is niet aansprakelijk voor welke huidbeschadiging en/of huidreactie dan ook als gevolg van voornoemde lichaamseigenschappen.
8.7 IAMBEAUTY heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënt(en) een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. IAMBEAUTY zal zich naar beste kunnen inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. IAMBEAUTY aanvaardt geen aansprakelijk in het geval dat, ondanks het betrachten van de beste inspanningen, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.
8.8 IAMBEAUTY is niet aansprakelijk voor (verergerde) haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser op ander lichaamsdelen of als gevolg van het scheren van de behandelde lichaamsdelen.
8.9 IAMBEAUTY is niet aansprakelijk voor het verminderen van de haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser.

 

9 KLACHTEN

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door IAMBEAUTY, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. IAMBEAUTY en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

 

10 NIETIGHEID

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

11 TOEPASSELIJK RECHT

Op de tussen IAMBEAUTY en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12 WIJZIGING

12.1 IAMBEAUTY behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

bottom of page